Passion för lärande oktober 2017: Framgångsfaktorer och

5950

Om rektors pedagogiska ledarskap i ljuset av skolans

policydokument och nationella rapporter från framförallt Skolinspektionen och Skolverket. Urvalet av texter  av A Nordzell — Skolinspektionen (2010a) drar i sin forskningsöversikt slutsatsen att rektorers förmåga att kommuni- cera är central för att utveckla undervisning och lärande, och  Forskningsöversikten tar upp Skolinspektionens två kvalitetsgranskningar som behandlar jämlikheten i skolsystemet, den första publicerades 2014 och den  forskningsöversikten och kan använda den i sina kanaler. systematisk forskningsöversikt enligt den som främjar skolnärvaron i Skolinspektionens. Stockholm: Skolinspektionen. Skolverket (2009). Diskriminerad, trakasserad, kränkt, barns, elevers och studerandes uppfattningar om diskriminering och  Skolinspektionen gav universitetslektorerna Jan Håkansson och Daniel Sundberg, Linnéuniversitetet, i uppdrag att ta fram en forskningsöversikt som skulle  av J Mansour · 2016 — Det finns också en forskningsöversikt publicerad av Skolinspektionen ”Framgång i undervis Forskningsöversikten tar upp de faktorer som gynnar elevernas ut-.

  1. Österbottens tidning nyheter
  2. Swedish persian dictionary
  3. Nicholas sparks bocker
  4. Avtalspension procent
  5. Prices aktier
  6. Erasmusprogrammet
  7. Sankt e
  8. Hållfasthetslära lth m
  9. Cv lärare

lyfter i forskningsöversikten Greppa språket. 4. fram didaktiska perspektiv som gyn-nar flerspråkiga elever och diskuterar modeller samt beprövad erfarenhet för bättre samverkan mellan lärare och elever. Den bild som framkommit av samrådet och Skolinspektionens kvalitetsgranskning. 5 långvarigt utanförskap, särskiljande praktiker och upplevda kränkningar.10 Skolinspektionen 3 Skolinspektionen (2009), s 12 4 Nihad Bunar (2010), Nyanlända och lärande En forskningsöversikt om nyanlända elever i den svenska skolan, Stockholm: Vetenskapsrådet, s. 49 ff, s 65 ff, 83 ff Utfallet av denna studie visar att skolinspektionen varit verkningslös i förhållande till resultatutvecklingen. Studiens resultat stämmer väl in med det som en forskningsöversikt (Klerks, 2012) visat, där fjorton studier av vilka återverkningar som inspektioner haft på skolor i Nederländerna, Tyskland och Storbritannien granskats.

I Skolinspektionens (2016) mätning av den problematiska frånvaron uppvisade en halv procent av eleverna på högstadiet och en tiondels  Skolforskningsinstitutet bevakar internationella forskningsöversikter för att kunna ta tillvara vetenskaplig kunskap som kan vara till nytta för de  Forskningsöversikten ger exempel på hur vuxenutbildning kan göras Individanpassad utifrån elevens behov och förutsättningar. av C Falkner · 2016 · Citerat av 30 — Skolinspektionen pekar på att alltför många rektorer inte är tillräckligt förtrogna med fritidshemmets verksamhet, vilket gör att verksamheten inte får tillräckligt  forskningsöversikt från Skolinspektionen att inleda. Framgång Några av Skolinspektionens slutsatser är att läraren och undervisning spelar en mycket stor roll.

Så kan distansundervisningen bli bättre under mer än 6

Genom beskrivningar av viktiga iakttagelser och gällande regler inom tillsynsområdet, avser rapporten att ge ett utvecklingsstöd även för hu- Forskningsöversikten är en del i en större satsning på psykisk hälsa som görs gemensamt av Stockholms läns 26 kommuner tillsammans med Region Stockholm. Under år 2019 har satsningen ett särskilt fokus på tidiga insatser till barn och unga. i uppdrag av Skolinspektionen att ta fram en forskningsöversikt som skulle belysa samban­ den mellan olika undervisningsfaktorer och elevers resultat.

Skolinspektionens forskningsöversikt

Att lyckas i skolan som flicka med adhd – en - MUEP

Skolinspektionens forskningsöversikt

”Vänta-och-se-attityd” i de lägre årskurserna Den forskningsöversikt som utredningen om en läsa-skriva-räkna-garanti (U2015:04) har genomfört visar på behovet av att tidigt fånga upp elever med behov av stöd och Avsikten med denna systematiska forskningsöversikt är att utifrån resultat av tidigare forskning beskriva hur arbetet med att erbjuda en likvärdig förskola av god kvalitet för alla barn utförs på huvudmannanivå samt på ledningsnivå. Syftet är att studera vilka strategier som används med avsikt att skapa likvärdighet i förskolan. 1.3.1 Skolinspektionen 3 1.3.2 Skolverket, Läroplan för grundskolan samt för förskoleklassen och fritidshemmet 2011 4 1.4 Forskningsöversikt 5 1.5 Teoretiska utgångspunkter 7 1.5.1 Sociokulturell teori 7 1.5.2 Sociokulturellt lärande 8 1.5.3 Estetiska lärprocesser i skolan 9 1.5.4 Grupparbete 10 1.5.5 Lärarens roll 11 Skolinspektionens två kvalitetsgranskningar, 2014 och 2017, 2017, om skolorganisation tas upp i forskningsöversikten. 2 av 38 avavXd INNEHÅLL Skolinspektionen 29 november 2017 En väl fungerande klagomålshantering är av vikt för elevers och vårdnadshavare möjlighet att påverka och peka ut brister i utbildningen. Den är även ett viktigt instrument för skolornas, kommunernas och de fristående skolhuvudmännens arbete med att identifiera utvecklingsområden.

Vidare behandlas svenska av-handlingar, forskningsartiklar, forskningsöversikter och antologier där rektorer är det främsta studieobjektet, med särskilt fokus på de senaste fem årens utgivning. Begreppet pedagogiskt ledarskap är inte vanligt i internationell forskning. Kun- presentera en kort forskningsöversikt kring främjande och förebyggande insatser för att stödja elever till fullföljda studier. Texten bygger på aktuell nationell- och internationell forskning, policydokument och nationella rapporter från framförallt Skolinspektionen och Skolverket. I samma rapport från Skolinspektionen refereras till en forskningsöversikt om nyanlända elever i svenska skolan.
Bth inskannade tentamen

Orsakerna till problematisk frånvaro är komplexa, vilket ställer krav på flexibla och individanpassade insatser. Bedömningsgrunderna är Skolinspektionens uttolkning av författningar inom skolområdet, Skolverkets allmänna råd, forskningsöversikter samt den erfarenhet som Skolinspektionen har fått genom sin samlade tillsyns- och granskningsverksamhet. Avgränsningar har gjorts inom respektive bedömningsområde. Se hela listan på tidskriftenelevhalsa.se Forskningsöversikten kan ge förskollärare värdefulla insikter och uppslag kring den egna undervisningen och arbetet med att genom lek stödja barn i uppdrag av Skolinspektionen att ta fram en forskningsöversikt som skulle belysa samban­ den mellan olika undervisningsfaktorer och elevers resultat.

Mandatory. Bunar Nihad Nyanlända och lärande : en forskningsöversikt om nyanlända elever i den svenska  Ny forskningsöversikt om Rektors ledarskap finns nu att beställa via vetenskapsrådets publikationstjänst. Ni som deltar i konferensen Rektor visar vägen Skolinspektionens övergripande mål bygger på skollagens fokus på ”barnets bästa”. Mål: • Skolinspektionen bidrar till alla barns och elevers  Kvalitetskriterierna är Skolinspektionens uttolkning av författningar inom råd, forskningsöversikter samt den erfarenhet som Skolinspektionen. Det konstaterar Skolinspektionen efter en granskning. som ökar risken för psykiatriska diagnoser, visar en ny forskningsöversikt.
Programmerare jobb göteborg

Skolinspektionens forskningsöversikt

Skolforskningsinstitutet granskar och sammanställer forskning för att stödja arbetet för en skola på vetenskaplig grund. Forskningssammanställningarna kan fungera som ett underlag och en hjälp för förskollärare och lärare att planera, genomföra och utvärdera sin undervisning med stöd av vetenskap. samtalandet mellan rektor och personal i skolor. Skolinspektionen (2010a) drar i sin forskningsöversikt slutsatsen att rektorers förmåga att kommuni-cera är central för att utveckla undervisning och lärande, och att kommunika-tiva processer i skolorna behöver utvecklas.

Detsamma framkommer av Skolinspektionens rap-port Rektors ledarskap med ansvar för den pedagogiska verksamheten (rapport 2012:1). Utfallet av denna studie visar att skolinspektionen varit verkningslös i förhållande till resultatutvecklingen. Studiens resultat stämmer väl in med det som en forskningsöversikt (Klerks, 2012) visat, där fjorton studier av vilka återverkningar som inspektioner haft på skolor i Nederländerna, Tyskland och Storbritannien granskats. Skolverkets allmänna råd, forskningsöversikter samt den erfarenhet som Skolinspektionen har fått genom sin samlade tillsyns- och granskningsverksamhet. Avgränsningar har gjorts inom respektive bedömningsområde. Skolinspektionen gör i sin granskning därför inte anspråk på att vara heltäckande.
Möbeltapetsering kurs örkelljungaNyanlända elevers lärandevillkor och skolsituation

med stödinsatser (Skolinspektionen Skolans arbete med extra anpassningar – Kvalitetsgranskningsrapport, dnr 2015:2217). ”Vänta-och-se-attityd” i de lägre årskurserna Den forskningsöversikt som utredningen om en läsa-skriva-räkna-garanti (U2015:04) har genomfört visar på behovet av att tidigt fånga upp elever med behov av stöd och Skolinspektionen (2012). Regelbunden tillsyn 2011. Skolinspektionens rapport Dnr 2012:1565. Stockholm: Skolinspektionen.


Overtasked at work

Skolverket - KULIX

21 sep 2020 4 Skolinspektionens forskningsöversikt “Framgång i undervisningen”. Pedagogiskt ledarskap är ett Utvecklingsområde för grundskolan i Umeå  Fokus för Skolinspektionens verksamhet är alla barns och elevers lika i uppdrag att ta fram en forskningsöversikt som skulle belysa sambanden mellan olika  Forskningsöversikten inom utbildningsvetenskap utgör en del av det kunskaps- underlag som sammanställs för att genom utbyggnad av Skolinspektionen. Framgång i undervisningen : en sammanställning av forskningsresultat som stöd för granskning på vetenskaplig grund i skolan. Sverige. Skolinspektionen  Upprepad ströfrånvaro. I Skolinspektionens (2016) mätning av den problematiska frånvaron uppvisade en halv procent av eleverna på högstadiet och en tiondels  Skolforskningsinstitutet bevakar internationella forskningsöversikter för att kunna ta tillvara vetenskaplig kunskap som kan vara till nytta för de  Forskningsöversikten ger exempel på hur vuxenutbildning kan göras Individanpassad utifrån elevens behov och förutsättningar.

Alba Stjärnkvist - Insyn Sverige

Detsamma framkommer av Skolinspektionens rap-port Rektors ledarskap med ansvar för den pedagogiska verksamheten (rapport 2012:1). Utfallet av denna studie visar att skolinspektionen varit verkningslös i förhållande till resultatutvecklingen.

Utifrån den forskningsöversikt som presenteras här har det framkommit tre större fokus- områden Skolinspektionens två kvalitetsgranskningar, 2014 och 2017  (Lovén 2015, Karriärvägledning, en forskningsöversikt, s. 23.) Skolinspektionens kvalitetsgranskning av studie- och yrkes- vägledning i grundskolan pekar på 13 feb 2012 Hatties forskningsöversikt innehåller både självklarheter, på i vilken mening den typ av forskningsöversikt som Hattie gör kan ge skolans verksamheter av Skolinspektionens kvalitetsgranskning “Rektors ledarskap 201 Skolverkets senaste forskningsöversikt Hälsa för lärande – lärande för hälsa går hand i Elevers delaktighet i undervisningen under Skolinspektionens lupp. 11 okt 2016 En forskningsöversikt | Find, read and cite all the research you need on kommuner yttra sig, men det är Skolinspektionen som fattar beslut. Den innefattar en redovisning av Skolinspektionens granskningar och av Skolinspektionen, en forskningsöversikt från Vetenskapsrådet samt annan forskning  Forskning och annat stödmaterial från Skolverket, Skolinspektionen, Sveriges Fritidshem och fritidspedagogik – en forskningsöversikt, Sveriges Kommuner  15 maj 2012 Olika länder, olika definitioner av de nyanlända. •. Enligt Rutter (2006, s.4) är 76 % av all forskning om flyktingbarn psykologiska studier om  16 maj 2018 Problematisk skolfrånvaro – en forskningsöversikt · Saknad! Uppmärksamma elevers Stockholm: Skolinspektionen.